VALMIERAS CIETUMS

Valmieras  cietums: Neformālās izglītības programmas projekta 4.posma koncepta apraksts

Brīvais laiks (lietderīgi pavadīts).

Programmas mērķis: veicināt jauniešu personības attīstību, uzsverot lietderīga brīvā laika pavadīšanas nozīmi;

Programmas elementi: sevis, savu interešu un resursu izzināšana, vērtībizglītība, dzīves mērķa   „Mēs” domāšanas attīstība (komunikācijas un sadarbība), pašiniciatīvas un uzņēmīguma prasmju attīstība un pielietošana,  organizējot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu) izvēle.
Programmas izvērtēšana 23.05.2013.
Kas izdevās:- pieturēties pie tēmas  visu projekta laiku. 
-Iepriekš izstrādāto programmu izpildīt uz 80 %, jo nācās mainīt un pielāgoties grupas tā brīža vajadzībām un interesēm, kas tikai pozitīvi ietekmēja gan procesu, gan rezultātu.
- Saliedēt komandu un uzlabot komunikāciju. 
- izmantot ārējo resursa potenciālu - Baiba bija neatliekamā daļa.  
Ieinteresēt jauniešus piedalīties projektā, paplašināt viņu redzes loku brīva laika pavadīšanas jomā. Programmas laikā atklājās , ka ārpus sporta viņi vispār nesaprot , kas ir brīvais laiks. Noslēdzoties projektam, droši var teikt, ka viņiem ir iemācītas jaunas prasmes brīva laika lietderīgā pavadīšanā. Grupa rezultātā uzrakstīja un iesniedza JSPA jauniešu iniciatīvu projektu. 
Programmas laikā pārrunājām arī vērtības.  Puišiem patika darboties kopā un praktiski. Nodarbību intensitāte  mainījās ar laiku, paši arī darījām visu – it īpaši – pašā sākumā , lai visi darbotos un būt augsta dinamika. Nodarbības notikušās atsevišķā telpā , kur neviens netraucēja. Nodarbība notikušas arī ārā, izdevās   atrast vietu un izveidot drošu vidi, kā arī pielāgoties režīma prasībām, neņemot tos jauniešus, kas mācās skolā. Grupā bija daži dalībnieki no arodskolām. 
Kas neizdevās:
  1. Pieredzes apmaiņa ar mākslinieku
  2. Treneru loma – jaunieši paši apmāca citus : karantīna sabīdīja nodarbību un tas apdraudēja iespēju uzrakstīt projektu.
  3.  Komandas darbā pietrūka izvērtēšanai: nelīdzvērtīga lomu sadale – brīvdienās arī strādāja
  4. Nebija 100% apmeklēšana – 9 jaunieši pabeidz visu programmu. Izkritusi no procesa:  1. – valodas dēļ, 2. – salauzis pirkstu, 3. gāja tikai pirmstermiņa dēļ.
  5. Aktualizēt programmu darbinieku vidū: pretestība no citiem darbiniekiem, karantīna pārcēla nodarbības.
Kāds labums:
  1. Iespēja diskutēt par aktuālu tēmu jauniešiem, ieskaitot vērtību izglītību (droša vide, stereotipi.. – paralēli brīvais laiks). Dialogs ar ieslodzītajiem – viņi savādāk uztver darbiniekus šobrīd. Bija izaicinājums sēsties blakus un runāt un darboties.  Ieslodzītajiem sākumā bija vēlme visu laikā pieturēties pie savas vietas, bet komanda dinamiski mainīja nodarbības un to formu, lai viņus jaukt. Ar komandas darbu  panāca, ka jaunieši sadarbojas un pat pieskārās viens otram un atbalstīja, tam arī līdzēja daudzveidības pieeja dalītos grupās–grupas veidoja gan haotiski, gan direktīvi, gan ļāva pašiem darboties.   
  2.  Pieredze projekta vadīšanā 
  3.  Pilnveidojām jauniešu prasmes. Projekts jauniešiem nozīmēja ikdienas rutīnas mazināšanu: gaidīja nākamo apmācību dienu. Lieliska stereotipu laušana notikusi, it īpaši caur „Izvēļu spēli”. 
  4.  Cietumā: paplašinājām resocializācijas iespējas Valmieras cietumā. To var turpināt bez projekta, ar saviem spēkiem. Jaunieši noteikti ir jāmotivē, lai pašiem ir interese. 
  5. Tālāk: projekts „pastumj pastumj pievelcies): tā ietvaros jaunieši vadīs pulciņus pa sezonām saviem vienaudžiem un cietiem ieslodzītajiem.  Tie , kas piedalījušies, vadīs darbnīcas, veidojot grupas pēc hobijiem.  Plānots iesaistīt brīvprātīgos resocializācijas procesā cietumā –ārpuses resursi : nepieciešams atbalsts no pārvaldes un aģentūras. 
Programmas rezultātā: dalībniekiem paplašināja izpratni par to, ko nozīmē HOBIJS. Hobiju saraksts beigās vairākās reizēs parzsniedza sākotnējo, ko veidojuši pirmajā nodarbībās. Rakstot projektu, attīstīja digitālās un plānošanas prasmes, tai skaita budžeta plānošanas prasmes.  Ļoti raiti gāja projekta plānošanas un izstrādes laikā, kur dalībnieki strādāja komandā – viens formulēja ideju un salika to pa plauktiņiem, citi to visu pārrakstīja pieteikumā un noformēja rakstiski. Tika arī izveidots logo projektam.
Dalībnieku atlase: iespējamos kandidātus sāka gatavot laicīgi pirms. Sākumā pieņēma lēmumu mēģināt ar tiem, kas ir riska grupas , tad atlases procesa laikā puse atkrita, bet viņu vietā pievienojās skolnieki.  
Atziņa no procesa: ieslodzītajiem jauniešiem vajag pieeju vienaudzis- vienaudzis. Noteikti programma ir jāturpina, bet ar citām vienībām.  Jāņem no ārpuses cilvēku, vadīs vai sadarbībā ar „iekšējo”  štata darbinieku vadīs programmu, pārņemot pieredzi no Norvēģijas. 
Dinamika un attīstība: Īpaši atzīme vienu no dalībniekiem, kuru pārlauza. Sākumā izaicinājums bija tik galā ar viņa negatīvismu, bet rezultātā ļoti mainījies – programmas beigās jau „ zīmēja krāsainas puķes”.  Ar viņu varēja vērot ļoti lielu pārvērtību. Šādu jauniešu gadījumā panākums ir labāk redzams. 
Sakot ar sesto dienu varēja just, ka grupa atvērās vairāk. Notiks 11. nodarbība Youthpass vajadzībām, iespējams, ka iesaistot arī ielas vingrotājus.
Projektu rakstīšana: plānoja divas, vajadzēja trīs. Sakumā bija grūti panākt, lai viņi saprot, ko grib, kas vispār ir jauniešu iniciatīva. Ieinteresējās par EBD, iniciatīvu projektiem.  Kad aizgāja izpratne par iniciatīvu, tad parādījās daudz ideju. 

Programma 
1x nedēļā (10 nedēļas), sešu  stundu nodarbības no plkst. 9.30 – 16.00. Nodarbības tiek īstenotas vienā telpā (daļa aktivitāšu tiek īstenotas arī ārā), kurā pakāpeniski dalībnieki paši veido sev drošu mācīšanās vidi. 

1.         nodarbība. Droša vide
Mērķis: veidot drošu mācīšanās vidi dalībniekiem 
Elementi:
           iepazīšanās
           ledus laušana 
           projekta prezentācija
           drošības simbola veidošana
           dalībnieku interešu/hobiju apzināšana
           dienas izvērtēšana
2.         nodarbība. Es un mani resursi, intereses,  identitāte.
Mērķis: Apzināt dalībnieku intereses, vērtības, resursus
Elementi:
           ievads dienā, video un rīta aplis
           netradicionālas brīvā laika pavadīšanas iespējas
           drošas vides veidošana grupā
           vienošanās par sadarbību, „es”un nozīmīgās dzīves vērtības
           ideālu apzināšana.
           dienas izvērtēšana
3.         nodarbība: Komandas darbs
Mērķis: pilnveidot sadarbības un komunikācijas prasmes strādājot komandā  
Elementi: 
           ievads dienā, video un rīta aplis
           komunikācija un sadarbība
           „ es” un komandas darbs, tā nozīmīgie elementi: uzticība, atbildība, līdzdalība u.c.
           dienas izvērtēšana
4.         nodarbība. Dzīves mērķi un ceļa izvēle
Mērķis: Padziļināt izpratni par savu iekšējo vērtību sistēmu, to ietekmi uz dzīves mērķi un izvēlēm.
Elementi: 
           ievads dienā, video un rīta aplis
           uzdevums „Dzīves ceļa izvēle”
           lomu spēle, situāciju analīze
           mērķu apzināšana un izvēle
           dienas izvērtēšana
5.         nodarbība. Stereotipi un aizspriedumi, to ietekme uz dzīves kvalitāti.
Mērķis: Izaicināt dalībniekus apzināties pastāvošos stereotipus, aizspriedumus, to ietekmi uz savu attieksmi un  rīcību ikdienā.
Elementi: 
           ievads dienā, video un rīta aplis
           uzdevums „Tranzītvilciens”
           diskusijas grupās
           stereotipu par sevi laušana, gatavojot praktisku „nodarbību” citiem grupas dalībniekiem
           dienas izvērtēšana
6.         nodarbība. Grupa kā mācīšanās resurss jeb ko varam dot viens otram.
Mērķis: veicināt līdzdalību un prasmi dalīties.
Elementi:
           ievads dienā, video un rīta aplis
           dalībnieku virzītas aktivitātes
           īsumā par programmu „Jaunatne darbībā” un jauniesu iniciatīvu projektiem
           ievads projekta izstrādē - jēdzienu „Projekts”, „plānošana”, „vadīšana” izprašana, pieredzes apmaiņa
           dienas izvērtēšana
7.         nodarbība. Projekta idejas attīstība. Jauniešu iniciatīvu projekta izstrāde.
Mērķis: Attīstīt projekta plānošanas un īstenošanas prasmes, izstrādājot jauniešu izniciatīvas projekta pieteikumu
Elementi: 
           ievads dienā, video un rīta aplis
           projekta idejas attīstība grupā -  dalībieku vajadzību apzināšana, mācīšanās mērķu izvirzīšana,  lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju ieslodzījuma vietā apzināšana
           dienas izvērtēšana
8.         nodarbība Projekta izstrāde.
Mērķis: izstrādāt kvalitatīvu jauniešu iniciatīvas projekta pieteikumu programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros ar iesniegšanas termiņu 2013. gada 1. maiju
Elementi:
           ievads dienā, video un rīta aplis
           projekta pieteikuma, tai skaitā projekta pieteikuma anketas  sagatavošana grupā
           dienas izvērtēšana
9.         nodarbība. Pieredžu izglītība
Mērķis: Iedvesmot jauniešus izvēlēties sev piemērotāko un lietderīgāko brīvā laika pavadīšanu, paplašināt redzesloku
Elementi: 
           ievads dienā, video un rīta aplis
           nodarbības kopā ar pašu dalībnieku izvēlētu hobija/interešu grupas  pārstāvi (piemēram,  ielu vingrotāji)
           dienas izvērtēšana
10.       nodarbība. Noslēgums
Mērķis: izvērtēt apmācību pieredzi, mācīšanās rezultātus, izvirzīt soļus projekta turpinājuma pasākumiem 
Pieejas/metodes:  
           ievads dienā, video un rīta aplis 
           individuālo mācīšanās rezultātu apzināšana
           procesa izvērtēšana
           programmas izvērtēšana
           turpinājuma pasākumu izvirzīšana
           projekta noslēguma pasākums

Programmu realizē: Tatjana Ļudvikova, Vitālijs Jakovļevs un Jānis Lubiņš
Supervizore: Baiba Āboliņa