DAUGAVGRĪVAS CIETUMS (DAUGAVPILĪ) - APMĀCĪBU KURSS "ŠĶEĻOT VIĻŅUS 2", 2014

Daugavgrīvas cietums (Daugavpilī) - apmācības programma “Šķeļot viļņus 2”, 2014

ProgrammaApmācību kursa mērķis
Apzināties savu vietu un lomu sabiedrībā
Apmācību kursa uzdevumi
Attīstīt sapratni par savu vietu sabiedrībā caur laika prizmu BIJU-ESMU-BŪŠU, izmantojot NI metodes (spēles, simulācijas, darbnīcas u.c.)
Apgūt jaunas iemaņas caur mūziku, mākslu un tehnoloģijām, kuras rosina uz iedvesmu tālākai darbībai un attīstībai.
Rosināt dalībnieku pašiniciatīvu tuvākajā nākotnē, lai sasniegtu sevis izvirzītos mērķus/vēlmes/vajadzības.
Dalībnieku profils/skaits
Daugavpils cietuma ieslodzītie jaunieši (līdz 30 gadu vecumam) / 13 cilvēki
Cita būtiska informācija par apmācību kursu
10 dienu apmācības process ietvers sevī 2 iniciatīvas:
1)„Teksta vārsmu sacensības / REPS”, kas savienots ar apmācības mūzikas daļu;
2)”Pašportreti”- saistībā ar tehnoloģiju un tās pielietojumu 21. gadsimta ikdienā.

Dienas plāns un tēmas

1.nodarbība 
22.08.2014. Daugavgrīvas cietums
Tēma: „Drošas vides izveide”
Mērķis: Grupas izveide, ievirze apmācību procesā un saliedēšana
Programmas saturs un metodes: 
 • Grupas dalībnieku iepazīšanās gan savā starpā gan ar treneriem
 • Iepazīšanās ar pašu projektu un tā mērķiem
 • Kopīgo noteikumu izveide uz projekta laiku
 • Apkopojums par tēmu, ko jaunieši sagaida un vēlas iegūt no projekta
 • Dienas atskats/ refleksija grupās
Mājas darbs: padomāt un uzrakstīt, kas katram individuāli asociējas ar vārdu SABIEDRĪBA (krāsa, nozīme, emocijas utt.)

2.nodarbība 
28.08.2014. Daugavgrīvas cietums
Tēma: „Sabiedrības nozīme”
Mērķis: Saprast kas ir un kā veidojas sabiedrība, pastiprināti pievēršot uzmanību par savu vietu un lomu tajā.
Programmas saturs un metodes: 
 • Izkustēšanās noskaņas veidošanai
 • Ieskats iepriekšējā nodarbībā
 • Kas ir sabiedrība un kā tā veidojas
 • Kā sabiedrība ietekmē mūs un kā mēs ietekmējam sabiedrību
 • Klišejas un stereotipi, to pamatojums un izcelsme
 • Kolāža „Es kā sabiedrības daļa”, „Mana ģimene kā sabiedrības daļa”
 • Vēstule sev nākotnē (pēc projekta) no pagātnes
 • Dienas atskats/ refleksija grupās
Mājas darbs: padomāt un uzrakstīt, kādas lomas grupas dalībnieks sev saskata SABIEDRĪBĀ un aprakstīt tās.

3.nodarbība 
29.08.2014. Daugavgrīvas cietums
Tēma: „Ar zīmēšanas metodi attēlot sevi kā sabiedrības daļu laika joslā BIJU-ESMU”
Mērķis: Apzināties savu pašreizējo situāciju, vietu un piederību sabiedrībai. Saprast, kā ir notikusi virzība no pagātnes uz tagadni un paraudzīties uz to no malas, caur dažādām zīmēšanas tehnikām.
Programmas saturs un metodes: 
 • Izkustēšanās noskaņas veidošanai
 • Ieskats iepriekšējā nodarbībā / mājas darbs
 • Izpratne par pagātni/ laika joslas sākuma punktu
 • Vizuāls attēlojums laika joslas sākuma punktam ar akvareļu krāsām (izplūdis)
 • Reflektēšana par radītajiem zīmējumiem
 • Izpratne par tagadni/ laika joslas esošā punkta meklējums
 • Vizuāls attēlojums laika joslas esošajam punktam ar grafiku/ tuša un krāsainas tintes (ass)
 • Reflektēšana par radītajiem zīmējumiem
 • Atskatīšanas uz laika līniju BIJU-ESMU caur radītajiem zīmējumiem
 • Dienas atskats/ refleksija grupās
Mājas darbs: padomāt un uzrakstīt, kas es būtu pašlaik, ja man tagad tiktu dota iespējas savā pagātnē izmainīt trīs lietas (aprakstīt arī šīs lietas un to izvēles pamatojums).


4.nodarbība 
04.09.2014. Daugavgrīvas cietums
Tēma: „Ar zīmēšanas metodi attēlot sevi kā sabiedrības daļu laika joslā - ES BŪŠU”
Mērķis: Apzināties savas iespējas, lomu un vietu esošajā sabiedrībā veroties caur nākotnes prizmu un tādējādi saprast savu potenciālo virzību, kā arī iespējas to ietekmēt un kontrolēt
Programmas saturs un metodes: 
 • Izkustēšanās noskaņas veidošanai
 • Ieskats iepriekšējā nodarbībā / mājas darbs
 • Izpratne par nākotni, laika joslas tālāko punktu
 • Vizuāls attēlojums laika joslas tālākajam punktam ar akrila krāsām uz audekla (grezns)
 • Reflektēšana par radītajiem zīmējumiem
 • Uzmundrinoša simulācijas spēle, par potenciālu iespēju satikt vienam otru nākotnē, pavisam citādā, sev neiedomājamā vidē.
 • Pieredzes apmaiņa par jauniegūto pieredzi - zīmēšanu, kā izpausmes veidu
 • Dienas atskats/ refleksija grupās
Mājas darbs: katram jaunietim radīt 1 skaņu (brīva izpausme, galvenais spēja atcerēties)

5.nodarbība 
05.09.2014. Daugavgrīvas cietums
Tēma: „ Vīrietis mājturībā. Skatījumā - BIJU-ESMU-BŪŠU” 
Mērķis: Apzināties savu lomu kā vīram, tēvam, vīrietim, kāda tā bija ir un būs.
Programmas saturs un metodes: 
 • Izkustēšanās noskaņas veidošanai
 • Ieskats iepriekšējā nodarbībā / mājas darbs
 • Savas lomas kolāža laika plūsmā
 • Refleksija radītajiem darbiem
 • Simulatīva spēle par vīrieša lomu dzīvē – šķērsgriezumā.
 • Pankūkotava un salātu darbnīca
 • Refleksija par procesu un pieredzi
 • Dienas atskats/ refleksija grupās
Mājas darbs: aprakstīt (ja ir iespēja atnest līdz) savu mīļāko fotogrāfiju, pamatot izvēli.

6.nodarbība 
12.09.2014. Daugavgrīvas cietums
Tēma: „ Pašportrets” – Līgas Rudzītes iniciatīva
Mērķis: Apskatīt fotogrāfiju kā izpausmes līdzekli un ar to saistītās iespējas. Kā arī pievērst uzmanību tehnoloģijas attīstībai un tās ietekmi uz cilvēka ikdienu.
Programmas saturs un metodes: 
 • Izkustēšanās noskaņas veidošanai
 • Ieskats iepriekšējā nodarbībā / mājas darbs
 • Iepazīšanās ar pieaicināto ekspertu (fotogrāfu) un pašportretu kā izteiksmes līdzekli 
 • Pašportretu kompozīcija/veidošana
 • Refleksija par radītajiem darbiem
 • Video par tehnoloģiju attīstību (Steve Hopkins) / filma „Internship”
 • Radošais CV (kolāža)
 • E-portfolio
 • Dienas atskats/ refleksija grupās
Mājas darbs: izvēlēties pēdējo visspilgtāk atmiņā palikušo filmu un pamatot rakstiski savu izvēli.

7.nodarbība 
15.09.2014. Daugavgrīvas cietums
Tēma: „Teksta vārsmu sacensības/ REPS” – iniciatīvas 1. nodarbība
Mērķis: Izprast mūziku, tās ritmiku un spēt izlikt savas emocijas rakstiski uz papīra.
Programmas saturs un metodes: 
 • Izkustēšanās noskaņas veidošanai
 • Ieskats iepriekšējā nodarbībā / mājas darbs
 • Iepazīšanās ar pieaicinātajiem ekspertiem iniciatīvas ietvaros
 • Veidot izpratni par to, kas ir reps, kā un kāpēc tas radies.
 • Takstsmēru un bītu apgūšana
 • Emociju izprašanas un pierakstīšanas veidi
 • Praktizēšana individuāli un pieaicināto ekspertu pavadībā
 • Dienas atskats/ refleksija grupās
Mājas darbs: ar jauniegūtajām prasmēm uz papīra uzskicēt savu emociju gammu.

8.nodarbība 
25.09.2014. Daugavgrīvas cietums
Tēma: „Teksta vārsmu sacensības/ REPS” – iniciatīvas 2. nodarbība
Mērķis: Izprast mūziku, tās ritmiku un spēt izlikt savas emocijas rakstiski uz papīra
Programmas saturs un metodes: 
 • Izkustēšanās noskaņas veidošanai
 • Ieskats iepriekšējā nodarbībā / mājas darbs
 • Emociju apzināšanās caurs spēlēm
 • Rakstīšanas asociācijas un vingrinājumi
 • Sava teksta pilnveidošana ar pieaicināto ekspertu palīdzību un pavadošā skaņdarba - „bītu” izvēle
 • Praktizēšana savienot tekstu kopā ar mūziku, nezaudējot ietverto emociju plūsmu
 • Pieredzes apmaiņa par jauniegūto pieredzi – mūziku/rakstīšanu, kā izpausmes veidu
 • Dienas atskats/ refleksija grupās
Mājas darbs: aprakstīt jaunāko tehnoloģiju, par kuru ir dzirdēts un kuru gribētu dzīvē apskatīt, kā arī pamatot savu izvēli.

9.nodarbība 
02.10.2014. Daugavgrīvas cietums
Tēma: „Mana vieta sabiedrībā – ES BŪŠU”
Mērķis: Savilkt paralēles starp jauniegūtajām prasmēm un sevis atklājumiem ar savu skatījumu par sevi kā pilnvērtīgu sabiedrības daļu.
Programmas saturs un metodes: 
 • Izkustēšanās noskaņas veidošanai
 • Ieskats iepriekšējā nodarbībā / mājas darbs
 • Dažādu interesantu biogrāfiju apskate
 • Savas dzīves scenārija skice
 • Refleksija par radītajiem sižetiem
 • Etīde par spilgtāko scenārija posmu
 • Nākotnes „biznesa plāns” grupai, kā vienotai cilvēku kopai
 • Vēstule sev nākotnē no pagātnes
 • Dienas atskats/ refleksija grupās
Mājas darbs: apkopot 9 dienās iegūtās emocijas un pieredzi un to uzzīmēt ar brīvi izvēlētu tehniku.

10.nodarbība 
09.10.2014. Daugavgrīvas cietums
Tēma: „KOPSAVILKUMS”
Mērķis: Izvērtēt programmu un dalībnieku mācīšanās rezultātus.
Programmas saturs un metodes: 
 • Izkustēšanās noskaņas veidošanai
 • Ieskats iepriekšējā nodarbībā / mājas darbs
 • Pie tējas un našķiem apspriest programmu
 • Uzklausīt jauniešu gūto pieredzi un ieteikumus nākamajiem projektiem
 • Youthpass saņemšana
 • Vēstuļu salīdzināšana no 2. un 9. dienas
 • „Apliecinājuma” un dāvaniņu saņemšana
Mājas darbs: izdzīvot sevis uzrakstīto dzīves scenāriju.


[1] Datumi 10.dienu apmācību programmai ir provizoriski un var mainīties atbilstoši ieslodzījumu vietas realitātei un komandas dalībnieku pieejamībai.
Apmācības sagatavoja un realizēja: Anna Sundukova, Andrejs Zakrevskis un Jānis Rozenbergs
Supervizore - coacher: Nataļja Gudakovska