JĒKABPILS CIETUMS - APMĀCĪBU KURSS "ŠĶEĻOT VIĻŅUS 2", 2014

Jēkabpils cietums - Apmācību kurss “Šķeļot viļņus 2”, 2014

Programma


Apmācību kursa mērķis: Apzināt un  pilnveidot sevis izzināšanu, izmantojot neformālās izglītības pieejas un principus. 
Apmācību kursa uzdevumi: 

  1. Veicināt grupas saliedēšanos
  2. Radīt izpratni par saskarsmes elementiem un verbālās/neverbālās saskarsmes nozīmi.
  3. Apzināt emociju ietekmi uz uzvedību, dzīves kvalitāti, saskarsmi kopumā. To atpazīšana, nosaukšana.
  4. Noskaidrot jaunieša vērtības un saskarsmes vietu vērtību skalā.
  5. Attiecību/mijiedarbības nozīmes identificēšana.
  6. Veicināt grupas dalībnieku izpratni par konfliktu attīstības stadijām, iespējamiem uzvedības modeļiem konfliktsituācijās.
  7. Apzināt grupas nozīmi jaunieša ikdienā. ES un grupa.
  8. Veicināt grupas kopīgu darbošanos, radot kaut ko jaunu.
  9. Apzināt grupas dalībnieku stiprās puses, kas var palīdzēt mērķu sasniegšanā.
  10. Izvērtēt apmācību programmu, dalībnieku mācīšanās rezultātus
      
Mērķa grupa: Jaunieši ieslodzījumā (Jēkabpils cietums), vecumā no 18-25 gadiem ar vēlmi neformālā gaisotnē (caur sportiskām aktivitātēm) radīt izpratni par  sevi un citiem.
  
Nodarbības 1x nedēļā (10 nedēļas), no 10:00-16:00. 
Pusdienlaiks no 12.00- 13.30.
Nodarbību datumi:  26.08., 2.09., 10.09., 16.09., 23.09., 30.09., 7.10., 14.10., 21.10, 28.10
Nodarbības notiek atbilstošās telpās. (Klubā vai skolas rehabilitācijas istabā) Izvērtējot laika apstākļus, atsevišķas nodarbības arī ārpus apmācību telpām, Jēkabpils cietuma teritorijā.

Apmācību programma pa dienām
Apmācību reize
Tēmas un saturs
1
Drošas vides izveide
Programmas saturs
-Iepazīšanās ar apmācību programmas ideju, mērķiem
-Sevis un sava vārda prezentēšana
-Grupas noteikumu izstrāde
- Padziļinātākas iepazīšanās aktivitātes
-„Personības vairogs”  
-„Trīs patiesības un vieni meli”
-„Aktīvais klusais telefons”
- Komandas veidošana
-Refleksija

Rezultāts- grupas dalībniekiem radīta droša/uzticama vide.
2
Prasme komunicēt( verbālā/neverbālā komunikācija)
Programmas saturs
-Rīta aplis -„Žestu valoda” (katrs dalībnieks ar žestu palīdzību, bez vārdiem, izsaka savas sajūtas ar kurām ir ieradies uz nodarbību. Procesam jānorit ātrā tempā, pa ķēdīti. Viens dalībnieks parāda, tad otrs utt. Veidojas vesels žestu ansamblis)
-Miniteorija/diskusija
-Kas ir verbālā/neverbālā komunikācija? (žesti, pozas, mīmika, balss tembrs, intonācija…), kādas ir grupas dalībnieku raksturīgākās komunikācijas īpatnības ikdienas saskarsmē?
-„Attēla kopija”
-„Lēkt no krēsliem”
-„Mēmais šovs”
- „Visaugstākais tornis”
-Refleksija

Rezultāts- grupas dalībniekiem radīta izpratne par saskarsmes elementiem ikdienas saziņas procesā.
3
Emociju un sajūtu apzināšana
Programmas saturs
-Energizers- „Ātrie jautājumi”
-Uzdevums „J”, „L
Miniteorija/diskusija
-Emocijas to veidi, grupas dalībnieku emociju „palete” (izbrīns, dusmas, prieks, bailes, interese, kauns, sajūsma, skumjas, mīlestība)
-Energizers
-„Tilta celšana”
- Uzdevums „Dvieļu volejbols” 
-Refleksija

Rezultāts- pilnveidota grupas dalībnieku prasme atpazīt savas emocijas.
4
Vērtības un saskarsme
Programmas saturs

-Rīta aplis
-Miniteorija/diskusija
-Ka ir vērtības, kā tās mainās cilvēka dzīves laikā?
-Uzdevums „Mans vērtību koks”
-Uzdevums Sociālais futbols” /”Jauns sporta veids” (balstoties uz vērtībām, kuras vēlas piedzīvot)
-Refleksija

Rezultāts- Apzinātas jauniešu šī brīža nozīmīgākās dzīves vērtības.
5
Uzticēšanās SEV un CITIEM
Programmas saturs

-Rīta aplis-„Burvju kaste”
-Kolāža
-Uzdevums „Kārtis”
-Uzdevums: ”Mini pāru futbols”
-Refleksija

Rezultāts- Pilnveidota jauniešu uzticēšanās grupas biedriem.
6
Konflikti un to risināšanas stratēģijas
Programmas saturs

- Rīta aplis-„Lapas uz galvas”
-„Kopējā pasaka”
-Miniteorija/diskusija
-Kas ir konflikts? Kādas ir tipiskākās konfliktsituācijas grupas dalībnieku ikdienā? Konflikta stratēģijas: izvairīšanās (aiziešana no konflikta), konkurence   (pakļaušana), pakļaušanās/pielāgošanās, kompromiss, sadarbība.
-Lomu spēles (konfliktu risināšanas stratēģijas)
-Energizers
-Refleksija

Rezultāts- pilnveidots grupas dalībnieku uzvedības modelis, nokļūstot konfliktsituācijās.
7
Grupa kā mācīšanās resurss
Programmas saturs

-Rīta aplis
-Miniteorija/diskusija
-Grupas jēdziens/tās nozīme/grupu veidi/īpatnības
-Uzdevums „Unikālā glezna”
-Uzdevums „Zirņu skaitīšana”  individuāli/pārī/grupā
-„Futbols ar brillēm”
- „Lidojošais paklājs”
-Refleksija
Rezultāts- apzināts grupas pozitīvais spēks kā resurss nepārtrauktā mācīšanās procesā.
8
Grupa un pašorganizēšanās process
Programmas saturs

-Uzdevums: „Pašorganizēšanās ar mērķi”( piem. ēdiena pagatavošana, sporta atribūts („papīra metamais kauliņš”)
-Refleksija

Rezultāts- izveidots grupas kopdarbs, respektējot visu grupas dalībnieku lomas.
9
Prasmju laboratorija manai dzīvei
Programmas saturs

-Rīta aplis- „Saplacinātie”
-Uzdevums- „Manas stiprās puses”
Diskusija: „Ieslodzījumu vieta kā resurss attīstībai?”
-Komandu disciplīnas kopīga mērķa sasniegšanai
-Refleksija

Rezultāts- savu stipro pušu akcentēšana
10
Ieguvumi
Programmas saturs

-Rīta aplis-„Burvju kaste`2”
Uzdevums: „Ūdens liešana”
-Izvērtē apmācību procesu un ieguvumus (grupas/personiskos)

Rezultāts – apzināti ieguvumi no apmācību programmas

Apmācības realizē (komanda): Dace Dzilna, Ilze Peipiņa, Evita Vaivode – Bērzkalna.

Supervizore – coacher: Lauma Žubule